Home

"CADRAN” is een opleidingsinstituut dat zich richt op de gezondheidszorg met overwegend incompany vaardigheidstrainingen.

Visie

”CADRAN” Is een woord uit de Franse taal en betekent wijzerplaat. In het logo van “CADRAN” komt deze voor op de zonnewijzer. De wijzer staat voor een moment in de tijd. De eisen en wensen van dit tijdsmoment binnen de zorginstellingen, worden vooral bepaald door de wetgeving. 

De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn vooral bedoeld om de kwaliteit van de hulpverlening enerzijds en de professionalisering van het verpleegkundig/verzorgend beroep anderzijds, te verhogen. 

Dit stelt de nodige eisen aan de kennis en kunde van de individuele werker binnen de zorginstelling. 

Het rendement van een opleiding is direct afhankelijk van de toepasbaarheid binnen de zorginstelling. “CADRAN” wil dan ook bewerkstelligen, dat een optimaal rendement behaald kan worden uit de verschillende opleidingen c.q. trainingen die zij aanbiedt. Dit kan gerealiseerd worden door het op maat aanbieden van de opleidingen. 

“CADRAN” is een opleidingsinstituut dat, werkt met behoud van de organisatiecultuur, zoals deze aanwezig is binnen de zorgin stelling waarvoor de scholing ontwikkeld wordt. Dit betekent dat onze voorkeur uitgaat naar het aanbieden van in-company cursussen . 

Na inventarisatie van de scholingsbehoefte, vindt een koppeling plaats van opleiding en competentieontwikkeling; welke speci fieke scholing hebben groepen en/of personen nodig, gelet op de reeds aanwe zige kwalificaties. 

De cursist staat centraal in de onderwijs-situatie. Er wordt naar gestreefd, dat de docent zich zo snel mogelijk overbodig maakt. Hierbij dient de continuïteit van het leerproces gewaarborgd te blijven. 

Leren vindt bij voorkeur plaats in zo nauw mogelijke relatie met de praktijk. 

Centraal in het leren staat enerzijds de groei naar beroepsverantwoordelijkheid en anderzijds aansprake- lijkheid ten aanzien van de verpleegsituatie binnen de zorginstelling. 

De cursist is gedurende de scholing zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. 

Doelstelling 

De cursussen hebben tot doel de beroepsbeoefenaar in staat te stellen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en beroeps houding te verwerven zodat hij in staat is zelfstandig en verantwoord het beroep uit te oefenen. Op grond van deze deskundigheid participeert de beroeps-beoefenaar in het totale hulpverlenings-proces binnen de gezondheidszorg.