Verbandleer / Ambulante Compressie Therapie

Doelstelling vaardigheid compressie zwachtelen

Algemeen leerdoel

De cursist is in staat zelfstandig en overeenkomstig het aangereikte vaardigheidsprotocol een compressiezwachtel aan te leggen bij een bewoner

Leerdoelen theoretische componenten van de vaardigheid.

De cursist is in staat:

1 te verwoorden wat het doel en de indicaties zijn van compressie zwachtelen.

2 de relatie tussen een open been (ulcus cruris) en compressie zwachtelen te benoemen.

3 de verzorging van een ulcus cruris te beschrijven.

4 het ontstaan van oedemateuze ledematen te omschrijven.

Leerdoelen voor het verpleegtechnisch handelen

De cursist is in staat:

1. de benodigdheden voor het aanleggen van een compressiezwachtel klaar te zetten voor de uitvoering van de handeling.

2 een compressiezwachtel aan te leggen in een oefensituatie op elkaar of een fantoom.

3 de controles te verrichten voor en nadat het verband bij de bewoner is aangelegd.